Účelem tohoto oznámení je informování pojistníků společnosti Generali Versicherung Aktiengesellschaft, pojišťovny založené a licencované v Německu, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mnichově, Spolková republika Německo pod číslem HRB 177658, se sídlem Adenauerring 7, 81737 Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen „GEV“) o navrhované přeměně týkající se skupiny Generali v Německu. Tato přeměna bude sestávat ze dvou částí:

 1. Formou rozdělení převede GEV část závodu totiž úsek distribuce jejích pojistných produktů, pojistných produktů a finančních služeb jiných společností v rámci skupiny Generali a finančních služeb externích poskytovatelů produktů, mj. prostřednictvím pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů společně se zprostředkovanými pojistnými smlouvami (např. pojistné smlouvy zprostředkované pojišťovacími agenty a zprostředkovateli v rámci převáděného obchodního úseku) na společnost Dialog Versicherung Aktiengesellschaft, pojišťovnu založenou a licencovanou v Německu, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mnichově, Německo, pod číslem HRB 234855, se sídlem Adenauerring 7, 81737 Mnichov, Německo (dále jen „DIV“). Obě společnosti patří do německé skupiny Generali. Předpokládaným dnem převodu je 1. říjen 2019.
 2. Formou fúze převede společnost GEV veškerý svůj majetek včetně zbývajících pojistných portfolií na společnost AachenMünchener Versicherung Aktiengesellschaft, pojišťovnu založenou a licencovanou v Německu, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mnichově, Německo, pod číslem HRB 250638, se sídlem Adenauerring 7, 81737 Mnichov, Německo (dále jen „AMV“). Obě společnosti patří do německé skupiny Generali. Předpokládaným dnem převodu je 2. říjen 2019. Obchodní firma nástupnické společnosti pak bude znít Generali Deutschland Versicherung AG.

Důležité oznámení pro pojistníky, jejichž pojistné smlouvy jsou převáděny na společnost AMV:

 • Pokud hradíte pojistné přímým inkasem SEPA, bude platba pojistného nadále prováděna stejným způsobem. Změní se číslo příkazu k inkasu SEPA. Číslo naleznete ve Vašich výpisech z účtu a budoucím vyúčtování. Číslo příjemce – společnosti Generali Deutschland Versicherung AG je DE 78ZZZ00000028635.
 • Pokud provádíte své platby převodem nebo prostřednictvím trvalého příkazu, používejte v budoucnosti pouze následující bankovní účet:

Majitel účtu: Generali Deutschland Versicherung AG

IBAN: DE40 3707 0060 0118 8556 01

Banka: Deutsche Bank KöIn        BIC: DEUTDEDKXXX

Zpráva pro příjemce: Číslo Vaší pojistky / Vaše úplné jméno

Tato změna v osobě pojišťovny nemá dopad na podmínky stávajících pojistných produktů nebo možnosti pojistníků domáhat se pojistného plnění. Po dokončení obou převodů budou veškeré závazky pojistitele z pojistných smluv společnosti GEV převzaty společností DIV nebo AMV.

Pojistníci nemusí v reakci na toto oznámení podnikat žádné kroky. Jakékoliv námitky ve vztahu k výše uvedeným převodům portfolia mohou být adresovány Generali Versicherung Aktiengesellschaft, 81001 München, Německo, nebo emailem na adresu Neuer-Firmenname@generali.de a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Pojistníci, kteří nesouhlasí s převodem portfolia, jsou oprávněni své pojistné smlouvy ukončit v souladu s podmínkami pojistných smluv s osmidenní výpovědní dobou do jednoho měsíce od doručení oznámení o převodu portfolia.

Deutsche Version: Bekanntmachung der Dialog Versicherung Aktiengesellschaft und der AachenMünchener Versicherung Aktiengesellschaft an die Versicherungsnehmer der Generali Versicherung AG

Diese Mitteilung dient der Information der Versicherungsnehmer der Generali Versicherung Aktiengesellschaft, einer in Deutschland gegründeten und zugelassenen Versicherungsgesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter HRB 177658, mit Sitz am Adenauerring 7, 81737 München, Deutschland (GEV), über eine geplante Umstrukturierung der Generali Gruppe in Deutschland. Diese rechtliche Umstrukturierung besteht aus zwei Teilen:

 1. Die GEV wird im Wege der Abspaltung ihren Geschäftsbereich für den Vertrieb ihrer Versicherungsprodukte, Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte anderer Generali-Konzernunternehmen sowie Finanzdienstleistungsprodukte externer Produktanbieter, unter anderem über Mehrfachagenten und Versicherungsmakler, zusammen mit den vermittelten Versicherungsverträgen (d.h. von Vertretern und Vermittlern im Rahmen des übertragenen Geschäftsbereichs vertriebenen Versicherungsverträge) an die Dialog Versicherung Aktiengesellschaft, ein in Deutschland gegründetes und zugelassenes Versicherungsunternehmen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland unter HRB 234855, mit Sitz am Adenauerring 7, 81737 München, Deutschland (DIV), übertragen. Beide Gesellschaften sind Mitglieder der deutschen Generali Gruppe. Der voraussichtliche Tag der Übertragung ist der 1. Oktober 2019.
 2. Die GEV wird im Wege der Verschmelzung das gesamte Vermögen einschließlich der verbliebenen Versicherungsbestände, auf die AachenMünchener Versicherung Aktiengesellschaft, eine in Deutschland gegründete und zugelassene Versicherungsgesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter  250638, mit Sitz am Adenauerring 7, 81737 München, Deutschland (AMV) übertragen. Beide Unternehmen sind Mitglieder der deutschen Generali Gruppe. Der voraussichtliche Tag der Übertragung ist der 2. Oktober 2019. Die Gesellschaft wird anschließend in Generali Deutschland Versicherung AG umbenannt.

  Wichtiger Hinweis für die Versicherungsnehmer, deren Versicherungsverträge auf die AMV übertragen werden:
 • Wenn Sie ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden Ihre Beiträge weiterhin wie gewohnt abgebucht.
  Die bisherige SEPA-Mandatsreferenz-Nummer wird sich ändern. Diese können Sie Ihren Kontoauszügen sowie künftigen Rechnungen entnehmen. Die Gläubiger ID der Generali Deutschland Versicherung AG ist: DE78ZZZ00000028635.
 • Sofern Sie Ihre Beiträge per Überweisung oder Dauerauftrag driekt an die Generali Versicherung AG bezahlen, nutzen Sie künftig bitte ausschließlich folgende neue Bankverbindung:

  Kontoinhaber: Generali Deutschland Versicherung AG

  IBAN: DE40 3707 0060 0118 8556 01

  Bank: Deutsche Bank Köln                   BIC: DEUTDEDKXXX

  Verwendungszweck wie bisher: Ihre Versicherungsnummer / Ihr vollständiger Name

Der Wechsel des Versicherers hat keine Auswirkungen auf die Bedingungen bestehender Versicherungspolicen oder die Anspruchsberechtigung der Versicherungsnehmer. Nach Abschluss beider Übertragungen werden alle Verpflichtungen des Versicherers aus den Versicherungsverträgen der GEV von der DIV bzw. der AMV übernommen.

Versicherungsnehmer müssen auf diese Mitteilung nicht reagieren. Einwendungen gegen die vorgenannten Bestandsübertragungen können jedoch bei der Generali Versicherung Aktiengesellschaft, 81001 München, Deutschland, oder per Email Neuer-Firmenname@generali.de innerhalb von 2 Monaten ab dem Datum dieser Bekanntmachung, erhoben werden. Diejenigen Versicherungsnehmer, die den Bestandsübertragungen nicht zustimmen, sind berechtigt, ihre Versicherungsverträge gemäß den Bestimmungen ihrer Versicherungsverträge mit einer Frist von acht Tagen innerhalb eines Monats nach Erhalt des Schreibens zu kündigen.